Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Tam adı, Muhammed b. Cafer el-Kettani'dir. 1857'de Fas'ta doğdu. Fas'ta aralarında Ebû Abdullah Muhammed el-Medenî, İbnü's-Sübkî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Tâlib b. Sûde'nin de bulunduğu devrin tanınmış muhaddis ve alimlerinden ders aldı. Babasından yirmi küsür kez Sahîh-i Buhâri'yi okudu. Hicaz'a seyahat etti (1321/1903-1904), Ahmed b. İsmail el-Berzencî, Muhammed Emin el-Baytar, Cemâleddin el Kâsımî, Yusuf b. İsmal en-Nebbâni ve başkalarından ders dinledi. 1325 (1907) yılında tekrar hacca gitti. 1328'de (1910) ailesiyle Medine'ye yerleşti ve 1338 (1920) yılına kadar orada kaldı, sonra Şam'a geçti. 1345 (1926-1927) yılında Fas'a döndü ve aynı yıl 16 Ramazan'da (21. 3. 1927) vefat etti. Özellikle hadis sahasında akranları arasında başta gelirdi. Müellif yine yayınevimizce yayınlanan Hz. Peygamber'in Yönetimi (et-Terâtîbü'l-idariyye)'nin müellifi M. Abdülhay el-Kettânî'nin dayısının oğludur. Birçok önemli eseri mevcut olup başlıcaları şunlardır: On dört yılda telif ettiği Selvetü'l-enfâs ve muhâdesatü'l-ekyâs bi-men ukbire mine'l- ulemâ ve's-sulehâ bi-Fâs (1-III, Fas 1316), er-Risâletü'l-mustatrafe li-beyâni meşhûri kütübi's-sünneti'l-müşerrefe (Beyrut 1322, Dımaşk 1383/1964), el-Ezhârü'l-âtiretü'l-enfâs bi-zikri ba'zi mehâsini kutbi'l-Mağrib ve tâc medîneti Fâs (Fas 1307, 1314), Bülûğu'l-kasd ve'l-merâm bi-beyâni mâ tenfiru minhu'l-melâiketü'l-kirâm (Fas 1321, Şifa'ul-eskâm ile birlikte), Şifâu'l-eskâm ve'l-alâm bi-mâ yukeffiru mâ tekaddame ve mâ teahhara mine'z-zünub ve'l-âsâm (Fas 1321), Nazmü'l-mütenâsir mine'l-hadîsi'l-mütevâtir (Fas 1328), el-Diâme li'l-âmil bi-sünneti'l-imâme (Kahire 1328)

Kettânî - Yazarın kitapları

Kapat