Sepetim (0) Toplam: 0,00

(Dr.) Arap varoluşçu felsefesinin öncü isimlerinden. Ünlü felsefe ve İslâmiyat uzmanı. 1917'de Mısır'ın Dimyat ilinde doğdu. 1938'de Kahire Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Alexander Koyré, Andre Laland, Paul Kraus, Mustafa Abdurrâzık gibi ünlü hocalardan okudu. Yüksek lisans çalışması ?Müşkiletü'l-Mevt fî Felsefeti'l-Vücûdiyye? (1941), doktora tezi ise ?ez-Zamânü'l-Vücûdî? (1944; 3. bs., 1973) başlığını taşır.

Aynşems Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kuran (1950) Bedevî, 1971'e kadar burada çalıştı. Çeşitli üniversitelerde hocalık yaptı. Fransa'ya yerleşti. Batı dillerinden çok sayıda tercüme yaptı ve önemli İslâm felsefe klasiklerini neşretti. Bibliyografyalar hazırladı. Tasavvufa dair eserler verdi. Ayrıca oryantalizm konusunda çalışmalar yaptı.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

Aristo inde'l-Arab (1947)
el-Eflâtûniyye'l-Muhdese inde'l-Arab (1955)
Eflâtûn inde'l-Arab (1955)
Eflâtûn fi'l-İslâm (3. bs., 1982)
Histoire de la philosophie en Islam (1972)
Felsefetü'l-Cemâl ve'l-fen inde Hegel (1996)
el-İnsâniyye ve'l-vücûdiyye fi'l-fikri'l-Arabî (1947)
el-İnsânü'l-kâmil fi'l-İslâm (2. bs., 1976)
Mevsûatü'l-Müsteşrikîn (1984)
Mezâhibü'l-İslâmiyyîn (2. bs., 1979)
Müellefâtu İbn Haldûn (1979)
Müellefâtü'l-Gazzâlî (3. bs., 1977)
Râbiatü'l-Adeviyye (2. bs., 1962)
Şahriyyât Kalika fi'l-İslâm (2. bs., 1978)
Min Târihi'l-İlhâd fi'l-İslâm (2. bs., 1993)
Defense du Coran Contre Ses Critique (1989)
Devru'l-Arab fî Tekvîni'l- Fikri'l-Eurûbî (Türkçesi: Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslam'ın Rolü, çev. Muharrem Tan, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002)

Abdurrahman Bedevî - Yazarın kitapları

Kapat