Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Abdürrezzak Kemalüddin b. Ebi'l-Ganâim el-Kâşânî Ekberî geleneğin önemli yazarlarından birisidir. İlhanlıların hakimiyeti devrinde Kâşân'da (İran) yaşamıştır. Şeyh Nureddin Abdüssamed Natanzî'nin mürididir. Rükneddin Alâüddevle Simnan ile vahdet-i vücûd meselesi üzerinde tartışmalar yapmış, bu konuda yazışmışlardır. En ünlü talebelerinden birisi meşhur mutasavvıf Davud el-Kayserî'dir. Hicri 730 (miladi 1329) yılında vefat etmiştir.

Başlıca eserleri şunlardır:

Te‘vîlâtü'l-Kurân
Istılâhâtu's-sûfiyye Şerhu Menâzili's-sâirîn
Şerhu Fusûsi'l-Hikem
Şerhu Mevâki‘i'n-nücûm
Keşfu vücûhi'l-gur li me‘ânî nazmi'd-dür (İbn Fariz'in bir kasidesinin şerhi)
Risâle fi'l-kazâ ve'l-kader
Risâle fi'l-fütüvve
Letâifu'l-al'am fî İşarâtı Ehli'l-İlhâm (Türkçesi: Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004, 2007)

Abdürrezzak Kâşânî - Yazarın kitapları

Kapat