Sepetim (0) Toplam: 0,00

1868 yılında İstanbul?da doğan Ahmed Avni Konuk, Kadı Alî-zâdernİbrâhim Efendi?nin oğlu Balmumcu tüccarlarından Mûsâ Kâzım Efendi ilerntacir Buhârâlı Hâfız Mustafa Efendi?nin kızı Fatma Zehrâ Hanım?ınrnoğludur. Dokuz-on yaşlarında ebeveynlerini kaybeden A. Avni Konuk, ilkrnolarak mahalle mektebini bitirmiş, hıfzını tamamlayarak hâfız olmuş vernardından ortaöğretimi için Galata Rüştiyesi?ne devam etmiştir.

1884 yılında Dârüşşafaka?nın üçüncü sınıfına imtihanla kaydolmuş,rn1890?da mezun olmuştur. Hoca Zekâî Dede Efendi ile tanışması verndolayısıyla musiki hayatının başlangıcı bu yıllara rastlamıştır. Burnyıllarda Kirâmî Efendi?den de meşk etmiş; Zekâî Efendi?nin talebesirnolarak birkaç yıl boyunca yakın arkadaşları Dr. Subhi Ezgi ve RaufrnYektâ Bey?le beraber çalışmışlardır. Dârüşşafaka?dan mezun olduğu 1890rnyılında Sultan II. Abdülhamit?in emriyle yirmi bir yaşında İttihatrnPostahanesi?nin Galata?daki Müdüriyet Kalemi Kâtipliğine atanmış,1898rnyılında Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne?yi bitirerek 1909'da Posta MesalihrnMüdürlüğü?ne getirilmiştir.

1922'de İstanbul?da kalmak şartı ile Ankara hükümetinin Posta UmumrnMüdür Muavini olan Ahmed Avni Konuk, sekiz yıl bu görevde kalmıştır.rn1930?da ise Umum Müdürlük Hukuk Müşaviri olmuş ve 1933 yılındakirnemekliliğine kadar bu görevde bulunmuştur. Posta ve Telgraf YüksekrnMektebi ile Yüksek Mühendis Mektebi?nde uzun yıllar postacılıkrnkürsüsünü işgal etmiş, 19 Mart 1938 tarihinde vefat ederek MerkezefendirnMezarlığı?nda toprağa verilmiştir.

Ahmed Avni Konuk 41 eser bestelemiş, Dilkeşîde ve Bend-i Hisar adlırniki makam tertip etmiştir. 1890 yılında bestelediği karcığar-yürükrnaksak şarkısı ilk bestesidir. Konuk?un bilinen eserleri üç Mevlevîrnayini, bir kâr-ı nâtık, üç kâr, sekiz beste, beş ağır ve beş yürükrnsemaî ile on altı şarkı olmak üzere toplam 41 parçadır. Dilkeşîde vernrâhetu?l-ervâh makamlarından da birer klâsik fasıl bestelemiştir. 119rnmakamlı kâr-ı nâtık?ı; günümüzde kullanılmayan makamları da içeren vernsırasıyla devr-i revân, düyek, müsemmen, ağır aksak, yürük semâî, ağırrnevfer, aksak semâî ve yürük semâî usûlleri ile bestelenen önemli birrneserdir.

Ahmed Avni Konuk bu bestekâr kimliğinin yanında önemli bir tasavvufrnbilginiydi. Bestelediği ayinler Mevlevihanelerde icra edilen Ahmed AvnirnBey?in tasavvuf konusundaki en önemli eserleri Mevlânâ Celâledin-irnRumi?nin Mesnevi tercümesi ve şerhi ile Muhyiddin-ül Arabî?nin Füsusu?l-Hikem adlı eserinin tercümesi ve şerhidir.

Ayrıca Muhyiddinü'l-Arabî?nin Tedbiratü?l-İlahiye'sini ve Fahreddinrnİraki?nin Leme?at'ını Arapça?dan Türkçe?ye çevirmiştir. Bunun yanındarnHz. Mevlâna?nın Fîhi mâ fih'inin Farsça?dan çevirisini yapmış ve Ahmedrnoğlu Ferîdûn?un Risâle-i Sipehsâlâr'ını Farsça?dan Menâkıb-ı Hazret-irnMevlânâ Celâleddin Rûmî adıyla Türkçe?ye tercüme etmiştir.

Merhum Ahmed Avni Konuk ayrıca 1899 yılında İstanbul MahmudbeyrnMatbaası?nda basılmış ve elimizdeki en iyi güfte mecmualarından birisirnolan Hânende'nin toparlayıcısıdır.

Ahmed Avni Konuk - Yazarın kitapları

Kapat