Sepetim (0) Toplam: 0,00

Kendi künyesini bir eserinde ?Dersaadet Muhâsebecisi es-Seyyid Ahmed Rifat b. İsmail? şeklinde zikreden Ahmet Rifat Efendi'nin, İstanbul'da dünyaya geldiği bilinmekle birlikte doğum tarihi belli değildir. Babası İsmail Efendi'nin de ilim ehli bir zât olduğu rivâyet edilmektedir. Ahmed Rifat Efendi bir ayağının aksak olmasından dolayı daha ziyade ?Topal? namıyla meşhur olmuştur. Bununla birlikte mesleğinden hareketle ?Rüsûmât Muhasebecisi? olarak da tanınmıştır. Tahsilinin ardından bir süre Maliye nezâretinde çalışan ve ardından Gümrük memuru olan Ahmed Rifat Efendi 1280/1863'te rüsûmât muhasebecisi olmuş, daha sonra da Hüdâvendigâr vilâyeti defterdârlığı görevinde bulunmuştur. Kendisinin bu vazifesi sırasında azledildiği ve bunun neticesinde de birkaç yıl açıkta kaldığı bilinmektedir. Onun hangi nedenden dolayı görevinden uzaklaştırıldığı ve daha sonra vazifesine geri dönüp dönmediği ise maalesef belli değildir. Franz Babinger'in verdiği bilgiye göre Ahmed Rifat Efendi azlinin ardından, iyi tanındığı baba şehrinde (Bursa'da) uzunca bir süre dinlenmiştir. 1293/1876 yılında İstanbul'da vefat eden Ahmed Rifat Efendi Edirnekapı dışına defnedilmiştir.
Kendi beyanına göre ?Seyyid? olan Ahmed Rifat Efendi'nin Bektaşilik tarihi, âdâb ve erkânı üzerine ihâtalı bir eser ortaya koyabilmiş olmasından ve bunun yanında ilgili eserin son bölümünde geçen bir ?Bektâşî olmayı kolay bir iş mi zannedersin? ifadesinden kendisinin de Bektâşiliğe mensup olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında ayrıca kendi döneminde kaleme alınan Bektaşilik'le ilgili eserlerin birinde ve daha sonraları telif edilen başka bazı kitaplarda da onun bu tarikata mensup olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla onun Bektaşiliği kesindir. Ancak Bektaşi tarikatına intisap ederken Ahmed Rifat Efendi'nin kimden ya da kimlerden el aldığı, tarikattaki konumunun ne olduğu hususlarına dair en ufak bir malumat mevcut değildir. Başlıca eserleri Mir'âtü'l-mekâsıd (Gerçek Bektaşilik), Devhatü'l-meşâyıh maa zeyl, Devhatü'n-nükebâ, Verdü'l-hadâik ve Ravzatü'l-Azîziyye'dir.

Ahmet Rifat Efendi - Yazarın kitapları

Kapat