Sepetim (0) Toplam: 0,00
(Prof. Dr.) Suriyeli müfessir.

Muhammed Ali es-Sâbûnî, Şeyh Muhammed Cemil'in oğlu olup 1930 yılında Suriye vilayetlerinden biri ve ilim ve âlimleri ile meşhur bir şehir olan Halep'te dünyaya geldi.

İlim ehli olarak tanınan bir ailedendi. Babası Şeyh Muhammed Cemil, fıkıh ve ferâiz bilgini, dil ve dinî ilimlerde söz sahibi idi. Sâbûnî'nin ataları arasında da, seçkin ilim adamları vardı.

Müellif, Osmanlılar döneminde de aynı adla anılan Hüsreviyye İlâhiyat Lisesi'nde dinî ve modern ilimleri okudu. Karma bir kültüre sahip olup dinî ve pozitif ilimleri bu kültür içerisinde birleştirdi.

İlâhiyat Lisesini başarı ile bitirince, Suriye Vakıflar Bakanlığı adına, bir ilim heyeti içinde Ezher Üniversitesi'ne gönderildi. Ezher Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde tahsilini yapıp yüksek derece ile diploma alarak 1952 yılında buradan mezun oldu. Sonra, konu ihtisası ve hâkimlik üzerine yaptığı yüksek lisansını 1954 yılında tamamladı.

Ardından Suriye'ye döndü ve genel liseler, devlet okulları ve bazı dinî okullarda, ?Din Eğitimi? derslerine öğretmen tayin edildi. Daha sonra, Mekke-i Mükerreme'deki İlâhiyat ve Eğitim Fakültelerine öğretim üyesi olarak davet edildi. Bunun üzerine, 1962 yılında, Kur'an İlimleri, tefsir ve hadis dersleri profesörü olarak Hicaz'a gitti. Burada 25 sene öğretim üyeliğinde bulundu ve birçok eğitici ve öğretici yetiştirdi.

Son olarak, Mekke-i Mükerreme Ümmü'l-Kurâ Üniversitesi'nde, ?İlmi Araştırmalar ve İslâm Kültürünü İhyâ? merkezinde yeni bir göreve atandı.

Kur'an ilimleri, tefsir ve hadis alanında yirmi beşten fazla eseri olan müellifin eserlerinden bazıları şunlardır:

Revâiu'l-beyân fi tefsîr-i âyâtil-ahkâm (2 cilt)
Safvetu't-tefâsîr (3 cilt; Türkçesi: Tefsirlerin Özü, 7 cilt, çev. Sadreddin Gümüş ve Nedim Yılmaz, İstanbul: İz Yayıncılık)
et-Tibyân fî ulûmi'l-Kur'ân
en-Nubuvve ve'l-enbiyâ
Muhtasar-ı İbn Kesîr (3 cilt)
Muhtasaru't-Taberî
el-Mevârisufi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye
Tenvîru'l-ezhân min tefsîri ruhi'l-beyân

Ali Sâbûnî - Yazarın kitapları

Kapat