Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Büyük müfessir, kelamcı, filozof ve usulcü Fahreddin Râzî'nin asıl ismi Muhammed b. Ömer'dir. 543-4/1148-9 yılında Rey şehrinde doğmuş, 606/1209 yılında Herat şehrinde dünyaya gözlerini yummuştur. Hemen bütün kaynaklar onun, Mürcie fırkalarından biri olan Kerramiye mensupları tarafından zehirlendiğini söyler.

Babası Ziyâuddin Ömer'den sonra Kemal es-Simnânî ve Mecdüddin el-Cîlî'nin yanında öğrenimine devam etmiş, bundan sonra da kendi kendine araştırma ve inceleme yoluyla çeşitli ilimleri öğrenme yoluna gitmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra yeni şeyler öğrenmek ve tartışmalar yapmak üzere seyahate çıkmış, Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde dolaşmıştır. Önde gelen bir Eş'arî kelamcısı ve Şafiî fakihi olan Fahreddin Râzî, Felsefi kelamın kurucusu sayılır.

Devrindeki hemen bütün ilimler hakkında eser vermiş olan Râzî'nin eserlerinin sayısının 200 kadar olduğu söylenmektedir. Eserlerini okuyanların, ondan öncekilerin eserlerini okumaktan, tefsirini okuyanların ise, diğer eserlerini okumaktan büyük oranda müstağni kalacakları kabul edilir.

Başlıca eserleri şunlardır:

Mefâtîhu'l-Ğayb (Tefsîr-i Kebîr)
Îtikâdâtu Fırakı'l-Müslimîn ve'l-Müşrikîn (el-Milel ve'n-Nihal)
Hadâiku'l-Envâr fî Hakâikı'l-Esrâr (Câmi'u'l-Ulûm)
el-Metâlibu'l-Âliyye
el-Mebâhisu'l-Maşrıkıyye
el-Muhassal
el-Erbaîn
Me'âlim Usûli'd-Dîn
Münâzarât
Münâzara fi'r-Reddi ale'n-Nasârâ (Hıristiyanlığın Reddine Yönelik Tartışmalar, çev. Hidayet Işık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006)
Esâsu't-Takdîs fî İlmi'l-Kelâm (Allah'ın Aşkınlığı, çev. İbrahim Coşkun, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006)

Fahreddin er-Râzî - Yazarın kitapları

Kapat