Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
Adı: İbrahim b. Musa b. Muhammed'dir. eş- diye meşhur olmuştur. Endülüs'lü ve Gırnata'dandır. Mâlikî mezhebine mensuptur. Hâfız ve büyük bir müctehid, usûlcü, müfessir, muhaddis, fakih, dil bilgini? kısaca çok yönlü bir âlimdi. Öbür taraftan verâ' sahibi, sâlih, zâhid, sünnî bir zattı. Arapça'yı ve diğer ilimleri zamanının büyük âlimlerinden almıştır. Bunlar içerisinde İbnu'l-Fahhâr el-Elbîrî, Ebu'l-Kâsım es-Sebtî, Ebu Ali et-Telemsânî, gibi seçkin simalar vardır. Çok değerli teliflerde bulunmuştur. Bunlar içerisinde en değerlileri şunlardır: el-Muvâfakât (dört cilt), İ'tisâm (iki cilt), el-Mecâlis (İmam Buhârî'nin Sahih'inin "Kitâbu'l-büyû" kısmı üzerine yazdığı şerh), el-İfâdât ve'l-İnşâdât (edebiyata dairdir), Unvânu'l-ittifâk fî ilmi'l-iştikâk, nahiv üzerine yazdığı beş büyük ciltlik el-Makâsıdu'ş-şâfiye fî şerhi Hulâsati'l-Kâfiye. H. 790 = M. 1388 tarihinde, Şaban'ın sekizinde Salı günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Şâtıbî - Yazarın kitapları

Kapat